ซีอีโอ “เอ็กโก กรุ๊ป” ผงาดพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้า

ซีอีโอ เอ็กโก กรุ๊ป ผงาดพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้า นำนวัตกรรมขั้นสูงผลักดันองค์กร สร้างและสานต่อธรรมาภิบาล นักวิ่งเต้นกระสุนด้าน เปิดมิติแห่งความโปร่งใส เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยได้เริ่มทํางานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 งานสําคัญ คือ การสานต่อและรับผิดชอบในธุรกิจแสวงหาโอกาสในการลงทุน เร่งรัดโครงการที่อยูในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย นายจักษ์กริช เคยดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมทําการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมีคอล จํากัด นํานวัตกรรมใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดต้นทุน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อสําคัญนํานวัตกรรมหุ่นยนต์มาสํารวจโครงสร้างพื้นฐานการผลิตไฟฟ้า นายจักษ์กริช สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านหลักสูตรการบริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ

รายงานข่าวกล่าวว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป ต้องอยู่ที่ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีกาลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน 977 เมกะวัตต์ ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เมื่อผลิตแล้วก็ส่งขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ทั้งหมด ขณะนี้มีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 4 โรง โรงที่ 1โรงที่ 2 และ โรงที่ 3 ปลดระวางแล้ว ยังคงเหลือโรงที่ 4 ที่เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 488.5 เมกะวัตต์ 2 เครื่องรวมกันเป็น 977 เมกะวัตต์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด ได้ประกาศเชิญชวนให้บริษัทที่สนใจมาประมูลโรงไฟฟ้าโรงที่ 2 และโรงที่ 3 ซึ่งปลดระวางไปแล้วขายเป็นซากเศษเหล็กและสถาบันการเงินที่ให้กู้ทั้งในและต่างประเทศเป็นผู้กำหนด TOR ซึ่งมีสาระสําคัญว่า ผู้ซื้อซากและรื้อถอนโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องมีผลงานเคยรื้อถอนโรงไฟฟ้าหรือโรงงานปริโตเคมีมาก่อน รวมทั้งจะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ร่วมค้าจะต้องดําเนินการควบคู่กันไปตั้งแต่เริ่มซื้อซองประกวดราคาการขนย้ายต้องมีแผนป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาคํานึงถึงชุมชนรอบโรงไฟฟ้าด้วย ในการนี้นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด ได้น้อมรับนโยบายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลเปิดเผยโปร่งใสทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews